Dame Esther Rantzen: I wouldn’t be pretty enough to make it now

Dame Esther Rantzen on Desert Island Discs (Radio 4/Amanda Benson)
Dame Esther Rantzen on Desert Island Discs (Radio 4/Amanda Benson)