Cove will make changes in bid to storm Fort and clinch win tonight

John Sheran.
John Sheran.